427 views

H6680

צָוָה

Chuyển ngữ quốc tế: tsavah

Phiên âm quốc tế: tsä·vä’

Phiên âm Việt: sa-va

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Truyền lệnh; được truyền lệnh

2. Chỉ định ai làm một việc gì; phong chức; giao trách nhiệm

Xuất hiện 494 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước:

Comments are closed.

427 views