423 views

H6490

Precept.

Giới luật (về đạo đức). Giềng mối. Lời giáo huấn. Lời dạy bảo.

Comments are closed.

423 views