463 views

H2940

Taste.

Behaviour.

Judgment.

Decree.

Vị. Sự nếm (thức ăn).

Dáng điệu. Điệu bộ.

Sự phân định. Sự phán xét. Hình phạt.

Chiếu chỉ (của vua).

Comments are closed.

463 views