470 views

H4229

מָחָה

Chuyển ngữ quốc tế: machah

Phiên âm quốc tế: mä·khä’

Phiên âm Việt: ma-kha

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Hủy diệt; bị hủy diệt

2. Xóa bỏ, xoá sạch; bị xóa bỏ, bị xóa sạch

3. Chùi sạch, quét sạch, dẹp sạch; bị chùi sạch, bị quét sạch, bị dẹp sạch

4. Vươn tới

5. Đầy chất tủy

Xuất hiện 36 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước:

Comments are closed.

470 views